Festiwal Jabłonki Swawole 2021

Warszawa   |   plaża Poniatówka   |   18.09.2021

PLAN WYDARZENIA

Program dnia:
Strefa atrakcji dziennych 11:00 – 21:00

– Leżaki na plaży – cały dzień
– Muzyka grana przez Dj’a – co dwie godziny – 13:00, 15:00, 17:00
– Wielka bitwa na bębny – o 13.00 i 16.00

Strefa kulinarna w godzinach 11:00 – 21:00

– Bazar Smakowitości – 11.00 -21.00 – stoiska wytrawne, słodkie i stoliki z parasolami dla wygody

Koncert:

19:00 -19:07 Występy artystyczne
19:10 – 19:50 Bitamina
20:05 – 20:45 Afromental
20:50 – 21:00 Występy artystyczne
21:00 – 21:20 Pokaz ognia na wodzie

UWAGA: Z powodu organizacyjnych i sanitarnych w strefie koncertowej może przebywać maksymalnie 1000 osób.  

 

Regulamin

Warszawa   |   PGE Narodowy   |   18.09.2021

Przeczytaj regulamin PGE Narodowego

 

Warszawa   |   plaża Poniatówka   |   18.09.2021

1. Postanowienia ogólne

„Festiwal Jabłonki Swawole” zwany dalej „Festiwalem” „Imprezą” lub „Wydarzeniem”, odbywa się w dniu 18.09.2021 roku w Warszawie.
Organizatorem Festiwalu jest Fundacja State of Poland zwana dalej „Fundacją” lub „Organizatorem” z siedzibą: Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa
Regulamin obowiązuje wszystkich Uczestników Festiwalu w tym Ochronę, Organizatorów i Obsługę znajdująca się na Terenie wydarzenia.
Regulamin określa prawa i obowiązki Uczestnika Festiwalu.
1.1 Regulamin obowiązuje na Terenie wyznaczonym przez Organizatora. „Teren Imprezy” oznacza wyznaczony fragment terenu lub obiekt, w którym przeprowadzana jest Impreza lub inne miejsce, na które Impreza może zostać przeniesiona z ważnych powodów.
1.2 Każdy Uczestnik Imprezy zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz regulaminu miejsca, w którym odbywa się Impreza. Przy czym Regulamin Organizatora jest nadrzędnym w wypadku kwestii spornych.

2. Bilety

„Bilet” oznacza indywidualną zgodę wejścia na teren wydarzenia.
2.1 Bilety dystrybuowane są:

– za pośrednictwem Internetu na stronie: https://going.pl/jablonki2021

Akredytacje udzielane przez Internet posiadają formę biletów.
Jeden bilet, uprawnia do uzyskania opaski na rękę przy wejściu na teren wydarzenia i wstępu jednej osoby.
Każdy kod jest unikatowy i jest jedynym potwierdzeniem zakupu akceptowanym przy wejściu na Festiwal. Zachowaj go wyłącznie dla siebie!
2.2 „Uczestnik” osoba uczestnicząca w Imprezie na podstawie ważnego Biletu, zaproszenia lub opaski wydanej przez Organizatora. Uczestnikiem Wydarzenia może być osoba pełnoletnia lub osoba małoletnia będąca pod opieką osoby dorosłej.
Osoba małoletnia przebywa tylko i wyłącznie na odpowiedzialność osoby dorosłej, pod której pieczą pozostaje, po nabyciu biletów zarówno dla siebie, jak i osoby małoletniej.
Osoba małoletnia to osoba, która nie ukończyła 18. roku życia (art. 10 kodeksu cywilnego)
2.3 „Służby Porządkowe i Informacyjne” oznacza m.in. pracowników agencji ochrony osób lub mienia powołanych przez Organizatora do dbania o bezpieczeństwo osób uczestniczących w Imprezie, w tym do kontroli uprawnień Uczestników do wstępu na Teren Wydarzenia. Członkowie Służb Porządkowych i Informacyjnych posiadają identyfikatory umieszczone w widocznym miejscu.
2.4 Teren Wydarzenia- wyznaczony na mapie teren, na którym przeprowadzane jest wydarzenie. Teren Wydarzenia podzielony zostanie na sektory, do których dostęp określony będzie przez Organizatora w niniejszym regulaminie;
2.5 Organizator może odmówić wstępu na Festiwal oraz przebywania na nim osobom:

– nie posiadającym akredytacji /opaski na rękę,
– znajdującym się pod widocznym wpływem środków odurzających lub psychotropowych,
– zachowującym się w sposób odbiegający od ogólnie przyjętych norm zachowań,
– posiadającym niebezpieczne przedmioty,
– nie posiadającym dokumentu tożsamości (dowodu osobistego/prawa jazdy/paszportu)
– mających widoczne objawy wskazujące na możliwość zakażenia wirusem SARS -CoV-2,
– nie stosujących się do zaleceń epidemiologicznych,

2.6 Kod przy pierwszym wejściu na teren wydarzenia zostanie wymieniony na opaskę na rękę uprawniające do wejścia na festiwal.
2.7 Festiwal jest wydarzeniem artystycznym czyli nie podlega przepisom ustawy o Bezpieczeństwie Imprez Masowych z dnia 20.03.2010. (Dz.U. Nr 62, poz. 504).
2.8 Dowodem uzyskanej zgody na uczestnictwo w imprezie jest wydana przez Organizatora opaska na nadgarstku, którą należy pokazywać na każde wezwanie Organizatorów i Ochrony.

3. Wstęp na teren wydarzenia

3.1 Wstęp na Teren Wydarzenia przysługuje osobom posiadającym Bilety, które przy pierwszym wejściu zostaną poproszone o zeskanowanie kodu QR z zaproszenia. Uczestnicy otrzymają wówczas opaskę na rękę.
3.2 Opaskę Uczestnik zobowiązany jest nosić w miejscu widocznym na nadgarstku.
3.3 Wzór identyfikatora ustala Organizator, Uczestnik ma obowiązek nosić identyfikator na terenie wydarzenia w sposób umożliwiający szybką identyfikację uczestnika wydarzenia. Z identyfikatora może korzystać tylko jedna osoba, zakazane jest odstępowanie identyfikatora. Uszkodzenie, zerwanie, zgubienie lub kradzież Identyfikatora powoduje utratę jego ważności.
3.4 Bez względu na spełnienie powyższych przesłanek, wstęp na Teren Wydarzenia nie przysługuje następującym osobom:

– nie posiadającym biletu łącznie z opaską na rękę,

– znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających substancji,

– Zabrania się wnoszenia na wydarzenie: broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, własnych napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych.

4. Postanowienia ogólne

4.1 Organizatorzy nie odpowiadają za szkody moralne oraz zdrowotne uczestników wydarzenia.
4.2 Na teren Festiwalu nie wolno wnosić przedmiotów mogących stanowić zagrożenie zdrowia lub życia uczestników.
Oceny klasyfikacji przedmiotu jako niebezpieczny dokonują Służby Porządkowe i Informacyjne.
4.3 Osoby zachowujące się agresywnie, wulgarnie lub na szkodę festiwalu będą dyscyplinarnie usuwane z terenu Festiwalu. W skrajnych przypadkach przekazane w ręce Policji.
4.4 Wprowadzanie, wnoszenie zwierząt na teren Wydarzenia dopuszczalne jest wyłącznie za zgodą Organizatora.
Nie dotyczy to psów przewodników dla osób niewidomych.
4.5 Uczestnicy Wydarzenia oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Wydarzenia zobowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na Imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu. Zakazane jest niszczenie zieleni, zaśmiecanie terenu, niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na Terenie Wydarzenia, itp. Uczestnicy zobowiązani są korzystać z pomieszczeń sanitarnych wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.
Ponadto uczestnikom zakazuje się:

– wchodzenia i przebywania na obszarach, które nie są dopuszczone dla uczestników,
– przekraczania miejsc odgrodzonych,
– rzucania wszelkimi przedmiotami,
– rozniecania ognia, zapalania fajerwerków lub kul świecących,
– zaśmiecania obiektu,

4.6

4.7 Uczestnik Festiwalu będący sprawcą szkód materialnych będzie pociągnięty do odpowiedzialności cywilnej na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
4.8 Każdy uczestnik wydarzenia jest zobowiązany stosować się do zaleceń i decyzji organizatora.
4.9 Uczestnik ma obowiązek informowania organizatora lub pracowników wydarzenia o sytuacjach zagrożenia życia ludzkiego lub mienia, lub innych niebezpiecznych sytuacjach.
4.10 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany i uzupełniania programu Festiwalu w dowolnym momencie.
4.11 Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Wydarzenia, zmiany daty i/lub miejsca jej odbycia z przyczyn niezależnych od organizatora. Przyczynami takimi może być np. ogłoszenie żałoby narodowej, poważna awaria infrastruktury lub inne zdarzenia losowe, siła wyższa.
W przypadku odwołania wydarzenia, organizator nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty lub odszkodowania w wyniku wypadków niezależnych od Organizatora,
4.12 Wejście na teren wydarzenia stanowi jednoczesną zgodę na użycie wizerunku uczestnika wydarzenia w związku z produkcją, prezentowaniem, reklamowaniem lub używaniem filmu, zapisu wideo i audio z Wydarzenia.
4.13 W strefach i pomieszczeniach przeznaczonych dla Organizatorów mogą przebywać tylko i wyłącznie Organizatorzy oraz osoby przez nich upoważnione posiadające identyfikator.
4.14 Osoby przebywające na Terenie Festiwalu są narażone na ekspozycję na dźwięk o natężeniu, mogącym spowodować uszkodzenie słuchu. Uczestnik zobowiązuje się zachować bezpieczna odległość od źródeł dźwięku i/lub stosować odpowiednią ochronę narządu słuchu. Świadom ryzyka Uczestnik zrzeka się wszelkich roszczeń dotyczących następstw niezastosowania się do zaleceń organizatora.
4.15 Prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub reklamowej, a na Terenie Wydarzenia jest zabronione i grozi dyscyplinarnym usunięciem z Festiwalu.
4.16 Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione lub pozostawione bez opieki.
4.17 Każda osoba biorąca udział w Festiwalu potwierdza jednoznacznie znajomość Regulaminu.

5. Postanowienia szczególne dotyczące bezpieczeństwa epidemicznego

5.1 W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego Organizator informuje:

a) Zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz z:
„Wytycznymi dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce” ogłoszonymi przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rozwoju oraz Główny Inspektor Sanitarny, a także „Wytycznymi dla organizatorów targów w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce” Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii wraz z Głównym Inspektoratem Sanitarnym, w Wydarzeniu nie mogą uczestniczyć osoby, u których występują objawy wskazujące na zakażenie wirusem SARS-CoV-2 oraz osoby przebywające na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym. W przypadku wystąpienia u Uczestnika Wydarzenia, w trakcie Wydarzenia którejś z okoliczności wymienionych w zdaniu poprzednim, Uczestnik Wydarzenia ten ma obowiązek niezwłocznie poinformować o tym fakcie Organizatora.
b) Celem przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wytycznymi lub zaleceniami właściwych organów administracji rządowej oraz Wytycznych Organizatora w zakresie bezpieczeństwa epidemicznego, Uczestnicy Wydarzenia zobowiązani są do posiadania na Terenie Wydarzenia środków ochrony osobistej, określonych w Wytycznych Organizatora w zakresie bezpieczeństwa epidemicznego, a także do stosowania się do obowiązujących aktualnie nakazów, zakazów i ograniczeń. Uczestnik Wydarzenia zobowiązany jest do zapoznania się z obowiązującymi Wytycznymi Organizatora w zakresie bezpieczeństwa epidemicznego. Organizator ma prawo do odmowy wstępu na Wydarzenie oraz do usunięcia z Terenu Wydarzenia oraz ze Stref Uczestników Wydarzenia nie stosujących się do obowiązujących zasad postępowania, bez prawa do reklamacji i innych roszczeń.
c) Warunkiem udziału w Wydarzeniu jest złożenie przez Uczestnika Wydarzenia oświadczenia, że według swojej najlepszej wiedzy, nie jest on osobą zakażoną SARS-CoV-2 oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym. Ponadto Uczestnik Wydarzenia posiadający Bilet- DLA OSÓB ZASZCZEPIONYCH podczas odbioru opaski zobowiązany jest potwierdzić posiadanie ważnego Certyfikatu szczepienia.

5.2 Każdy Uczestnik oświadcza, że jeżeli w dniu wydarzenia będzie poddany/a kwarantannie, nadzorowi sanitarnemu
ze względów bezpieczeństwa nie weźmie udziału w Imprezie.
5.3 Każdy Uczestnik oświadcza, że jeżeli w ciągu ostatnich 14 dni przed udziałem w Imprezie miałby/aby bezpośredni kontakt z osobą z potwierdzonym zakażeniem COVID-19, osobą poddaną kwarantannie lub izolacji z powodu COVID-19, osobą, która miała widoczne objawy chorobowe lub była narażona na kontakt z osobą zarażoną ze względów bezpieczeństwa nie weźmie udziału w Imprezie.
5.4 Każdy Uczestnik oświadcza, że jeżeli w ciągu ostatnich 14 dni przed udziałem w wydarzeniu miałby/aby objawy chorobowe ze względów bezpieczeństwa nie weźmie udziału w Imprezie.
5.5 W wypadku wykrycia, że w Wydarzeniu brała udział osoba zakażona wirusem SARS-COV-2, Uczestnik wyraża zgodę, aby portal biletowy dystrybuujący bilety na Wydarzenie będący administratorem danych osobowych Uczestników udostępnił ich dane osobowe Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu i służbom porządkowym.
5.6 Osoby uczestniczące w Wydarzeniu zobowiązane są, aby stosować się do zaleceń przedstawicieli Organizatora, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku.
5.7 Organizator ma prawo do usunięcia z Terenu Imprezy Uczestników niestosujących się do postanowień niniejszego Regulaminu. Osoby te tracą prawo do reklamacji i roszczeń względem Organizatora.
5.8 Na Terenie Imprezy należy stosować się do aktualnie obowiązujących norm sanitarnych i rozporządzeń ministrów w związku z pandemią COVID-19.
5.9 Uczestnicy zobowiązani są do dezynfekcji rąk przy wejściu na teren Imprezy.
5.10 Uczestnicy zobowiązani są do zakrywania ust i nosa maseczką przez cały okres przebywania na terenie Imprezy.

6. Reklamacje

6.1 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania Siły Wyższej. Za Siłę Wyższą uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub że może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. Siłę Wyższą stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, ciepło, światło, działania wojenne lub działania władz państwowych lub samorządowych w zakresie formułowania polityki, praw i przepisów mających wpływ na wykonanie zobowiązań.
6.2 Osobom, którym odmówiono wstępu na Festiwal lub przebywania na jego terenie w skutek nie przestrzegania postanowień regulaminu nie przysługuje prawo do roszczeń odszkodowawczych.

7. Postanowienia końcowe

7.1 Korespondencję urzędową do Organizatora należy kierować na adres wskazany w pkt 1 na piśmie.
7.2 W sprawach nieuwzględnionych w Regulaminie zastosowanie mają zapisy Kodeksu Karnego i Kodeksu Cywilnego
7.3 Niniejszy Regulamin jest dostępny: przy wejściu na teren Wydarzenia, oraz u Organizatora.

8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem ostateczne decyzje w sprawach organizacyjno-porządkowych należą do upoważnionych przedstawicieli Fundacji State of Poland

Regulamin wchodzi w życie z dniem 17/09/2021

Skip to content